..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 61
Số người truy cập: 30466968
 
 
THÔNG BÁO:    Chúc mừng năm mới! Xuân Canh Tý 2020, Kính chúc quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em sinh viên An Khang - Hạnh phúc - Thành đạt!
Thông báo mới
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc của giảng viên
[Cập nhật ngày: 21/06/2019]

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 243/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc của giảng viên

ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-CĐSP ngày 27 tháng 12 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm TT Huế);

            Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;

            Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

            Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

            Căn cứ tình hình thực tiễn của Trường và xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-CĐSP ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế như sau:

1. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

STT

Công việc

Đơn vị tính

Giờ

chuẩn

6.1.

Thực tập sư phạm (TTSP)

6.1.5.

Giảng viên phụ trách KTSP1, TTSP2 (05 ngày/tuần)

Ngày/người

2,5

6.1.6.

Phổ biến, triển khai kế hoạch KTSP1, TTSP2, TTSP3

(PĐTQLKH)

Buổi

2,0

6.2.

Thực tập cuối khóa, thực tập tốt nghiệp

Kiểm tra của BCĐ và tổ nghiệp vụ cấp trường

01 SV

thực tập

0,5

Phổ biến, triển khai kế hoạch TTCK, TTTN (PĐTQLKH)

Buổi

2,0

10.

Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, môn học

10.4.

Bỏ c)

 

 

10.5.

Bỏ c)

 

 

10.6.

a) In ấn đề thi tự luận

01 HSSV dự thi

0,006

b) In ấn đề thi trắc nghiệm, vấn đáp

01 HSSV dự thi

0,012

c) Chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ thi

01 HSSV dự thi

0,006

d) Xử lý điểm thi theo quy chế:

- Vào điểm thi kết thúc HP/MH, vào điểm KLTN/ĐATN, TTSP, TTCK, TTTN

(Khoa quản lý HP/MH: 70%, PĐTQLKH: 30%)

- Vào điểm HP/MH đánh giá bằng hình thức thực hành (PĐTQLKH: 30%)  

Bài

0,012

12.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp

12.1.

Ban đề thi

 

a) Trưởng ban

01 đề thi

3,0

 

b) Thư ký

2,0

 

c) Soạn đề thi (mỗi môn thi: 01 đề thi chính thức và 01 đề thi dự bị)

5,0

12.2.

Ban coi thi

a) Trưởng ban

Suất thi/người

3,5

b) Thư ký

3,0

c) CB coi thi, CB giám sát thi

2,0

12.3.

Ban chấm thi

a) Trưởng ban

Bài thi

0,066

a) Thư ký

0,046

b) chấm bài thi, chấm phúc khảo

Bài thi/01 lượt chấm

0,17

12.4.

Công tác phục vụ trước, trong và sau tổ chức kỳ thi

a) Kiểm tra điều kiện dự thi (kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm tổng hợp, lập báo cáo trình Hội đồng xét điều kiện dự thi) 

Lớp truyền thống

2,0

b) In ấn đề thi

01 HSSV dự thi

0,006

c) Chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ thi

01 HSSV dự thi

0,006

d) Phục vụ coi thi, chấm thi

Buổi/người

1,0

15.

Một số hoạt động khác

15.1.

Bỏ c)

 

 

16.

Giảng dạy các lớp tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học; các lớp đào tạo/bồi dưỡng liên kết tại huyện, thị xã; giảng dạy thực hành môn Giáo dục thể chất 

16.1.

a) Giảng dạy các lớp tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học

(TdTT: tiền/giờ giảng ở TT , Tcd: tiền/giờ giảng theo chức danh, trong trường hợp Tcd< TdTT­)

01

Giờ giảng

TdTT­/Tcd ­

 

b) Giảng dạy các lớp tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học

(TdTT: tiền/giờ giảng ở TT , Tcd: tiền/giờ giảng theo chức danh, trong trường hợp Tcd  >= TdTT­)

01

Giờ giảng

01 giờ chuẩn

16.2.

Giảng dạy các lớp đào tạo/bồi dưỡng liên kết tại huyện, thị xã (Tht: tiền hỗ trợ/giờ giảng theo huyện, thị xã; Tcd: tiền/ giờ giảng theo chức danh)

01

Giờ giảng

1 + T­ht­/Tcd ­

16.3.

Giảng dạy thực hành môn Giáo dục thể chất

(Tbd: tiền bồi dưỡng/giờ giảng TH = 1% mức lương cơ sở; Tcd: tiền/giờ giảng theo chức danh)

01

Giờ giảng thực hành

1 + T­bd­/Tcd ­

2. Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 

STT

Chức vụ, công tác kiêm nhiệm

Tỷ lệ % giảm định mức

giờ giảng

I.

Công tác quản lý

6.

Phụ trách công việc Thư ký khoa

25

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

            Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT, các PHT;

- Như Điều 3;

- Website Trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Hồ Văn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng các lớp K43 BD CDNN và NV thiết bị, thí nghiệm
Thông báo điều chỉnh lần 2 lịch thi tốt nghiệp K42 D TC SPMN 1 năm – CQ
Thông báo về việc cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo Kế hoạch tổ chức bế giảng lớp K43B Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (lớp học tại Phú Lộc).
Thông báo về việc tăng cường sử dụng hệ thống hỗ trợ ĐT trực tuyến hỗ trợ HSSV tự học.
Thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp K42D TC SPMN 1 năm – CQ.
TIN MỚI NHẬN
Hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nCoV trong trường học
Danh sách SV khối CĐ Giáo dục nghề nghiệp có QĐ xóa tên, bảo lưu, tiếp tục học NH19-20
Tuyên dương đảng viên xuất sắc, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của ĐCS Việt Nam
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
CHO ĐI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG
Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của Khoa Giáo dục Mầm non
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn