..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 87
Số người truy cập: 29877218
 
 
THÔNG BÁO:   
Thông báo mới
Quyết định khen thưởng học viên Xuất sắc lớp K42B BD nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ.
[Cập nhật ngày: 08/08/2019]

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 320    /QĐ-CĐSP                                        Thừa Thiên Huế, ngày  07   tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học viên Lớp K42B Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

khóa học 2018 - 2019

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

            Căn cứ Quyết định số 164/TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng chính phủ về việc công nhận chính thức Trường CĐSP Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

                Căn cứ kết quả học tập của học viên Lớp K42B Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, khóa học 2018 - 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên,

                                                   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng 04 học viên Lớp K42B Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, khóa học 2018 - 2019 đạt thành tích xuất sắc trong học tập (danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các học viên có tên ở Điều 1 và các ông/bà Trưởng các khoa/phòng/trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HT và các P.HT;

- Như Điều 3;

- Tổ Kế toán-Tài chính;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu: VT, TCSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC VIÊN
ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP

LỚP K42B BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Khóa học 2018 - 2019

(Ban hành theo Quyết định số   320   /QĐ-CĐSP ngày  07  tháng 8 năm 2019 của
Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế)

       

Stt

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Điểm
TB

Xếp loại

1

Hoàng Thị Như Ý

Nữ

18/05/1986

9.1

Xuất sắc

2

Trần Mai Hiểu

Nữ

30/11/1992

9.0

Xuất sắc

3

Trần  Hoàng

Nam

06/03/1989

9.0

Xuất sắc

4

Nguyễn Đức Kỳ

Nam

01/06/1996

9.0

Xuất sắc

Danh sách này gồm có 04 học viên.

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Danh sách LLTV huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2019
Kế hoạch học tập chính trị của cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Về việc Tổ chức :Tuần sinh hoạt công dân - HSSV
Bố trí phòng sinh hoạt lớp trong "Tuần Sinh hoat công dân - HSSV" năm học 2019-2020
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV khối K43 nhập học năm 2019
Thông báo về lịch thi lớp liên thông đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật
TIN MỚI NHẬN
Lịch ôn thi tốt nghiệp K42C TCSPMN 1 năm
Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Danh sách SV khối Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp có QĐ xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm học 2019-2020
Lịch ôn thi tốt nghiệp K41 LT CĐGDMN VLVH
Khoa Ngoại ngữ tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh Fulbright
Thông báo hủy các học phần đã đăng ký do không đảm bảo điều kiện tiên quyết (Khối K42 CĐCQ)
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn