Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 76
Số người truy cập: 30857497
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  135 /QĐ-CĐSP-HCQT

               Huế,  ngày 23  tháng 9 năm 2008

   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 392/UBND-CN ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho phép Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế xây dựng Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 2 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và lề lối làm việc trong trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế gồm các Ông, Bà có tên sau:

Bộ phận Thường trực:

1. Ông Hoàng Ngọc Quý - Hiệu trưởng: Trưởng Ban.

2. Ông Hồ Văn Thành - Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng Ban Thường trực.

3. Bà Trương Thị Nhàn - Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng Ban.

4. Ông Trần Minh Hùng - Trưởng phòng Tổ chức Công tác Sinh viên: Uỷ viên Thư ký.

5. Ông Nguyễn Phước Ninh - Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị: Uỷ  viên Thư ký.

6. Ông Lê Gia Khinh -  Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị: Uỷ viên Thư ký.

Các thành viên:

7. Ông Tôn Mạnh Thắng - Trưởng phòng Hành chính Quản trị: Uỷ viên.

8. Bà Lê Thị Hoa - Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học: Uỷ viên.

9. Bà Hoàng Thị Kim Quyên - Trưởng khoa Tự nhiên Kinh tế: Uỷ viên.

10. Bà Hoàng Thảo Nguyên - Trưởng khoa Xã hội Nhân văn: Uỷ viên.

11. Bà Ngô Thị Hồng - Trưởng khoa Quản trị Nghiệp vụ: Uỷ viên.

12. Bà Lê Thị Hoài Nhơn - Trưởng khoa Ngoại ngữ Tin học: Uỷ viên.

13. Ông Trần Đức - Trưởng khoa Nhạc Hoạ Thể dục: Uỷ viên.

14. Bà Lê Thị Mai Phương - Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm Non: Uỷ viên.

15. Ông Dương Sinh - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học: Uỷ viên.

16. Ông Trần Thái - Phó Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học: Uỷ viên.

17. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Trưởng phòng Tổ chức Công tác Sinh viên: Uỷ viên.

Điều 2. Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường có nhiệm vụ:

 - Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện; xác định các nhiệm vụ chủ yếu, cấp thiết để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 trong nhà trường;

- Lập và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt để công bố các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 của Trường;

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, giám sát, duy trì, cải tiến chính sách và hệ thống chất lượng trong danh mục các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000;

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, các bên liên quan thực hiện quy trình;

- Tiến hành thực hiện tất cả các quy định trong hệ thống quản lý chất lượng; đảm bảo các điều kiện vật chất và môi trường làm việc để hệ thống luôn phù hợp;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh như: xây dựng và áp dụng các tài liệu, biện pháp thực hiện cụ thể, đào tạo và hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức...

Điều 3.

a. Phân công các Trưởng, Phó Ban chỉ đạo:

1. Ông Hoàng Ngọc Quý: phụ trách chung.

2. Ông Hồ Văn Thành: đại diện lãnh đạo về chất lượng, phụ trách biên soạn và phổ biến các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng.

3. Bà Trương Thị Nhàn: phụ trách công tác đào tạo và đánh giá nội bộ.

b. Phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng quy trình ISO ở các đơn vị:

1. Ông Hoàng Ngọc Quý chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức Công tác sinh viên, Khoa Tự nhiên Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học.

2. Ông Hồ Văn Thành chỉ đạo các đơn vị Phòng Hành chính Quản trị, Khoa Quản trị Nghiệp vụ, Khoa Nhạc Hoạ Thể dục.

3. Bà Trương Thị Nhàn chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo Quản lý Khoa học, Khoa Xã hội Nhân văn, Khoa Giáo dục Mầm Non.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 5;                                                                         

- Ban Giám hiệu;

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm;

- Lưu: VT, HCQT.

 

        Hoàng Ngọc Quý

 

Số hiệu văn bản: 135 /QĐ-CĐSP-HCQT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 23/09/2008
Ngày có hiệu lực: 23/09/2008
Tải tệp đính kèm
0.QD thanh lap Ban dieu hanh ISO_1.doc
Văn bản khác
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn