Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 64
Số người truy cập: 30857305
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

   UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84/QĐ-CĐSP

 

               Huế, ngày 14  tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-CĐSP-HCQT ngày 24 tháng 11 năm 2008  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000;

Căn cứ Kế hoạch đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2000 định kỳ năm 2009;

Xét đề nghị của Đại diện lãnh đạo và Thư ký Ban ISO;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1 Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, gồm các ông/bà có tên sau đây: 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ trong Đoàn ĐGNB 1

1.       1

Ngô Văn Nhơn

IQC

Trưởng đoàn/Tổ trưởng ĐG

2.       2

Bùi Tiến Vũ

IQC

Tổ trưởng Đánh giá

3.       5

Lê Thị Hoa

TP.ĐT-QLKH

Thành viên

4.       6

Thái Hùng Sơn

PTP.ĐT-QLKH/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

5.       7

Tôn Mạnh Thắng

TP.HC-QT

Thành viên

6.       8

Nguyễn Phước Ninh

PTP.HC-QT/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

7.       9

Trần Minh Hùng

TP.TC-CTSV

Thành viên

8.       0

Huỳnh Thị Xuân Linh

PTP.TC-CTSV/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

9.       2

Nguyễn Thị Phương Thanh

TB.TTGD

Thành viên/Thư ký Tổ đánh giá

10.   5

Hà Thị Thủy An

TK.GDMN

Thành viên

11.    

Lê Thị Mai Phương

PTK.GDMN/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

12.   8

Lê Thị Hoài Nhơn

TK.NN-TH

Thành viên

13.   9

Tô Thị Thanh Tịnh

PTK.NN-TH/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

14.   0

Trần Đức

TK.NT

Thành viên

15.   2

Lê Đình Được

PTK.NT/CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

16.   3

Ngô Thị Hồng

TK.QT-NV

Thành viên

17.   4

Trần Quang Bình

PTK.QT-NV/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

18.   5

Hoàng Thị Kim Quyên

TK.TN-KT

Thành viên

19.   6

Nguyễn Thanh Bình

PTK.TN-KT/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

20.   8

Hoàng Thảo Nguyên

TK.XH

Thành viên

21.   9

Vương Công Hưng

PTK.XH/CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

22.   0

Dương Sinh

GĐTT.NN-TH

Thành viên

23.   1

Trần Thái

PTP.ĐT-QLKH/

CBKS TT.NN-TH

Thư ký Tổ đánh giá

Điều 2: Thành phần giám sát là các thành viên trong Ban Giám hiệu và  Ban ISO như sau:

            - Ông Hoàng Ngọc Quý - Hiệu trưởng/ Trưởng ban ISO;

            - Bà Trương Thị Nhàn - Phó Hiệu trưởng;

            - Ông Lê Gia Khinh - Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Thư ký Ban ISO.

Điều 3: Đoàn đánh giá nội bộ lần 1 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đánh giá nội bộ lần 1 và thực hiện đúng lịch trình thời gian Ban ISO công bố (đính kèm Chương trình Đánh giá nội bộ lần 1).

Điều 4:  Các Ông/bà có tên ở Điều 1 và Điều 2, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                   

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

-     Như Điều 4;

-     Lưu: VT, Ban ISO.

 

 

 

               Hoàng Ngọc Quý

Số hiệu văn bản: 84/QĐ-CĐSP
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 14/02/2009
Ngày có hiệu lực: 14/02/2009
Tải tệp đính kèm
7.QD thanh lap Doan danh gia noi bo lan 1_1.doc
Văn bản khác
  Thúc đẩy vận hành QMS ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Báo cáo kết quả kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 18/03/2009]
  Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu [Ngày ban hành: 19/03/2009]
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009 [Ngày ban hành: 24/12/2008]
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn