Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 63
Số người truy cập: 30857313
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1
fiogf49gjkf0d

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119/QĐ-CĐSP

 

               Huế,  ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục

sau đánh giá nội bộ lần 1

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-CĐSP-HCQT ngày 24 tháng 11 năm 2008  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-CĐSP ngày 14 tháng 02 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1;

Căn cứ Kế hoạch đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2000 định kỳ năm 2009;

Căn cứ vào Chương trình đánh giá đánh giá nội bộ lần 1 số 30/CĐSP-HCQT ngày 14 tháng 02 năm 2009;

Xét đề nghị của Đại diện lãnh đạo và Thư ký Ban ISO;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, gồm các ông/bà có tên sau đây: 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ trong Đoàn KC

1.       1

Lê Thị Hoa

TP.ĐT-QLKH

Trưởng đoàn/Tổ trưởng KC

2.        

Thái Hùng Sơn

PTP.ĐT-QLKH/ CBKS

Thư ký Tổ kiểm chứng

3.       3

Ngô Thị Hồng

TK.QT-NV

Tổ trưởng Tổ kiểm chứng

4.       4

Trần Quang Bình

PTK.QT-NV/ CBKS

Thư ký Tổ kiểm chứng

5.       5

Hoàng Thị Kim Quyên

TK.TN-KT

Tổ trưởng Tổ kiểm chứng

6.       6

Nguyễn Thanh Bình

PTK.TN-KT/ CBKS

Thư ký Tổ kiểm chứng

 

Điều 2: Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục đánh giá nội bộ lần 1 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Lịch kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 và thực hiện đúng lịch trình thời gian Ban ISO công bố (đính kèm Lịch kiểm chứng hành động khắc phục sau Đánh giá nội bộ lần 1).

Điều 3: Các Ông, Bà có tên ở Điều 1 và các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                   

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

-          Như Điều 3;

-          Lưu: VT, Ban ISO.

 

 

 

             Hoàng Ngọc Quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu văn bản: 119/QĐ-CĐSP
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 09/03/2009
Ngày có hiệu lực: 09/03/2009
Tải tệp đính kèm
8.QD thanh lap Doan kiem chung_1.doc
Văn bản khác
  Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Thúc đẩy vận hành QMS ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Báo cáo kết quả kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 18/03/2009]
  Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu [Ngày ban hành: 19/03/2009]
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009 [Ngày ban hành: 24/12/2008]
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn