Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 60
Số người truy cập: 30857336
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 212/QĐ-CĐSP

               Huế,  ngày 01 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-CĐSP-HCQT ngày 24 tháng 11 năm 2008  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000;

Căn cứ Kế hoạch đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2000 định kỳ năm 2009;

Xét đề nghị của Đại diện lãnh đạo và Thư ký Ban ISO;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, gồm các ông/bà có tên sau đây: 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ trong Đoàn ĐGNB 2

1.        

Trương Thị Nhàn

PHT

Trưởng đoàn/Tổ trưởng ĐG

2.        

Lê Thị Hoa

TP.ĐT-QLKH

Tổ trưởng Đánh giá

3.        

Thái Hùng Sơn

PTP.ĐT-QLKH/ CBKS

Thư ký Đoàn/Tổ đánh giá

4.        

Ngô Văn Nhơn

Tư vấn trưởng IQC

Thành viên

5.        

Bùi Tiến Vũ

Tư vấn viên IQC

Thành viên

6.        

Nguyễn Phục Nghiệp

Giám đốc NQA

Thành viên

7.        

Ngô Thị Hồng

TK.QT-NV

Thành viên

8.        

Trần Quang Bình

PTK.QT-NV/ CBKS

Thư ký Đoàn/Tổ đánh giá

9.        

Tôn Mạnh Thắng

TP.HC-QT

Thành viên

10.    

Nguyễn Phước Ninh

PTP.HC-QT/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

11.    

Trần Minh Hùng

TP.TC-CTSV

Thành viên

12.    

Huỳnh Thị Xuân Linh

PTP.TC-CTSV/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

13.    

Nguyễn Thị Phương Thanh

TB.TTGD

Thành viên

14.    

Lê Kế Quân

UV Thư ký Ban TTGD/CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

15.    

Hà Thị Thủy An

TK.GDMN

Thành viên

16.    

Lê Thị Mai Phương

PTK.GDMN/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

17.    

Lê Thị Hoài Nhơn

TK.NN-TH

Thành viên

18.    

Tô Thị Thanh Tịnh

PTK.NN-TH/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

19.    

Trần Đức

TK.NT

Thành viên

20.    

Lê Đình Được

PTK.NT/CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

21.    

Hoàng Thị Kim Quyên

TK.TN-KT

Thành viên

22.    

Nguyễn Thanh Bình

PTK.TN-KT/ CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

23.    

Hoàng Thảo Nguyên

TK.XH

Thành viên

24.    

Nguyễn Thị Xuân Thuỷ

PTK.XH/CBKS

Thư ký Tổ đánh giá

25.    

Dương Sinh

GĐTT.NN-TH

Thành viên

26.    

Trần Thái

PTP.ĐT-QLKH/

CBKS TT.NN-TH

Thư ký Tổ đánh giá

Điều 2: Thành phần giám sát là các thành viên trong Ban Giám hiệu và Ban ISO, gồm:

            - Ông Hoàng Ngọc Quý - Hiệu trưởng/ Trưởng ban ISO;

            - Ông Lê Gia Khinh - Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Thư ký Ban ISO.

Điều 3: Đoàn đánh giá nội bộ lần 2 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đánh giá nội bộ lần 2 và thực hiện đúng lịch trình thời gian Ban ISO công bố (đính kèm Chương trình Đánh giá nội bộ lần 2).

Điều 4:  Các đơn vị trực thuộc Trường, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-     Như Điều 4;

-     Lưu: VT, Ban ISO.

Số hiệu văn bản: 212/QĐ-CĐSP
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 01/04/2009
Ngày có hiệu lực: 01/04/2009
Tải tệp đính kèm
QD thanh lap Doan danh gia noi bo lan 2_2.doc
Văn bản khác
  Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 09/03/2009]
  Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Thúc đẩy vận hành QMS ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Báo cáo kết quả kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 18/03/2009]
  Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu [Ngày ban hành: 19/03/2009]
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009 [Ngày ban hành: 24/12/2008]
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn