Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 70
Số người truy cập: 31194633
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ học phí các hệ đào tạo thuộc trường năm học 2016-2017
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

        UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Số : 475/QĐ-CĐSP                                  Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chế độ học phí các hệ đào tạo

thuộc trường năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

           

         Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tưởng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

         Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy điịnh về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục  thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021” (Sau đây gọi tắt là NĐ 86/CP);

         Căn cứ Quyết định 65/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của  UBND Tỉnh TT Huế về việc Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn Thừa Thiên Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

         Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Kế toán – Tài chính Phòng HCQT,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

         Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017 thuộc trường.

 

         Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành, các quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

 

         Điều 3. Các ông/ bà Tổ KTTC, Trưởng các đơn vị, tất cả học sinh, sinh viên các hệ đào tạo thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu : VT, KHTC.

 

 

                                                                                    Hồ Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

Về học phí, chế độ miễn, giảm và phương thức thu

học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 475/QĐ-CĐSP ngày 27/9/2016 của Hiệu trưởng)

 

         Điều 1. Những văn bản căn cứ

 

         Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy điịnh về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục  thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021” (Sau đây gọi tắt là NĐ 86/CP);

         Căn cứ Quyết định 65/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của  UBND Tỉnh TT Huế về việc Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn Thừa Thiên Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

 

         Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 

         - Áp dụng trong toàn trường và ở các cơ sở liên kết đào tạo với trường.

         - Đối tượng áp dụng là học sinh, sinh viên các hệ đào tạo thuộc trường.

 

         Điều 3. Nguyên tắc xác định học phí

 

         - Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục với nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và người học.

         - Mức thu học phí tại Trường Cao đẳng Sư phạm TT Huế không vượt quá mức trần học phí theo Quyết định 65/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của  UBND Tỉnh TT Huế;

 

         Điều 4. Quy định mức thu học phí

 

a.       Mức học phí đối với các lớp hệ cao đẳng

         a.1. Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm : 160.000đ/tín chỉ

         (Nhóm này bao gồm các ngành sau: Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Quản trị văn phòng; Thư ký văn phòng; Quản lý văn hóa; Quản lý đất đai; Công tác xã hội; Khoa học thư viện, Việt Nam học)

         a.2. Nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật; công nghệ; nghệ thuật; khách sạn; du lịch: 185.000đ/tín chỉ

         (Nhóm này bao gồm các ngành sau: Tiếng Anh; Tiếng Nhật; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang)

 

b.      Mức học phí đối với các lớp hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy

Loại hình đào tạo

Số tiền/ năm học

Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm

4.700.000đ/năm học

 

c.       Mức học phí đối với các lớp hệ trung cấp chuyên nghiệp vừa làm vừa học

(Tính theo hệ số 1.2 so với hệ TCCN chính quy)

Loại hình đào tạo

Số tiền/ năm học

Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm

5.600.000đ/năm học

 

d.       Mức học phí đối với các lớp hệ liên thông cao đẳng

(Tính theo hệ số 1.2 so với hệ CĐ chính quy)

Loại hình đào tạo

Số tiền/ năm học

Vừa làm vừa học

6.500.000đ/năm học

 

Điều 5. Phương thức thu học phí

 

a. Cách thức thu

- Định mức học phí được thu theo quy định tại Điều 4 của quy định này. Đối với những nhóm ngành đào tạo theo tín chỉ, căn cứ vào mức thu học phí của một tín chỉ và số tín chỉ mà sinh viên đã đăng ký học để tính tổng số tiền phải thu trong học kỳ đó.

- Học sinh, sinh viên nộp học phí qua tài khoản của Trường, cụ thể :

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Số TK : 55110000609999 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TT Huế

 

b. Thời gian, thời hạn và các thủ tục nộp học phí

- Tổ KTTC giải quyết các thủ tục liên quan đến học phí đối với người học vào các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ bảy (trừ ngày chủ nhật và các ngày lễ, tết) Thời gian làm việc từ 7h30 – 11h30;  13h30 – 17h30.

- Học viên có thể nộp vào bất kỳ lúc nào, sau khi đã ổn định việc đăng ký học phần, đăng ký lớp học, nhưng hạn cuối cùng nộp học phí là 15 ngày trước ngày người học phải thi môn học đầu tiên của học kỳ. Những người không nộp học phí của học kỳ nào sẽ không được dự thi học kỳ đó.

- Biên lai thu học phí được nhà trường cấp một lần, không cấp lại. trường hợp làm mất biên lai, nhưng cần phải có minh chứng để làm các thủ tục cần thiết về miễn, giảm học phí, trợ cấp khó khăn … tổ KTTC chỉ cấp giấy xác nhận đã nộp học phí.

 

Điều 6. Tổ chức thực hiện

 

Quy định này được thực hiện trong năm học 2016-2017. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề còn vướng mắc, học sinh, sinh viên và các đơn vị kịp thời phản ánh cho nhà trường (thông qua tổ KTTC) để xem xét và điều chỉnh.

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      

                                                                                       Hồ Văn Thành

                                                                                                                                           

Số hiệu văn bản: 475/QĐ-CĐSP
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
Người ký: Hồ Văn Thành
Ngày ban hành: 27/09/2016
Ngày có hiệu lực: 27/09/2016
Tải tệp đính kèm
QUY Ð?NH M?C THU H?C PHI 2016-2017_5.doc
Văn bản khác
  Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 [Ngày ban hành: 29/12/2015]
  Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 29/12/2015]
  Hướng dẫn về mời giảng nội bộ [Ngày ban hành: 21/12/2015]
  Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác học vụ đào tạo trình độ cao đẳng hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ [Ngày ban hành: 25/11/2015]
  Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 22/07/2015]
  Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ học phí các hệ đào tạo thuộc trường năm học 2015-2016 [Ngày ban hành: 03/08/2015]
  Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp [Ngày ban hành: 31/01/2015]
  Quyết định Về việc ban hành Quy định về hồ sơ chuyên môn của giảng viên [Ngày ban hành: 20/01/2015]
  Quy định về học cùng lúc hai chương trình trình độ cao đẳng hình thức chính quy [Ngày ban hành: 28/10/2014]
  Quyết định v/v ban hành Quy định về tuyển hợp đồng giáo viên cho Trường Thực hành Mầm non [Ngày ban hành: 15/09/2014]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn