Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 70
Số người truy cập: 31194731
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Quyết định v/v ban hành Quy định quy đổi thời gian thực hiện một số nhiệm vụ, công tác của giảng viên ra giờ chuẩn giảng dạy

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 54/QĐ-CĐSP

 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 02 năm 2017

           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quy đổi thời gian thực hiện

một số nhiệm vụ, công tác của giảng viên ra giờ chuẩn giảng dạy

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

            Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-CĐSP ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-CĐSP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của trường;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy đổi thời gian thực hiện một số nhiệm vụ, công tác của giảng viên ra giờ chuẩn giảng dạy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

            Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các Khoa/Phòng/Trung tâm, Trường MNTH;

- Ban TTGD, Tổ KTTC;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐT-QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

 

 

 

Số hiệu văn bản: 54/QĐ-CĐSP
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
Người ký: Hồ Văn Thành
Ngày ban hành: 15/02/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Tải tệp đính kèm
Quy dinh quy doi ra gio chuan_da ky_1.doc
Văn bản khác
  Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ học phí các hệ đào tạo thuộc trường năm học 2016-2017 [Ngày ban hành: 27/09/2016]
  Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 [Ngày ban hành: 29/12/2015]
  Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 29/12/2015]
  Hướng dẫn về mời giảng nội bộ [Ngày ban hành: 21/12/2015]
  Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác học vụ đào tạo trình độ cao đẳng hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ [Ngày ban hành: 25/11/2015]
  Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 22/07/2015]
  Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ học phí các hệ đào tạo thuộc trường năm học 2015-2016 [Ngày ban hành: 03/08/2015]
  Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp [Ngày ban hành: 31/01/2015]
  Quyết định Về việc ban hành Quy định về hồ sơ chuyên môn của giảng viên [Ngày ban hành: 20/01/2015]
  Quy định về học cùng lúc hai chương trình trình độ cao đẳng hình thức chính quy [Ngày ban hành: 28/10/2014]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn