Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 55
Số người truy cập: 31194758
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

    TRƯỜNG CĐSP THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/QĐ-HĐT

 

             Thừa Thiên Huế, ngày 29  tháng12 năm 2015     

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

            Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

            Căn cứ Quyết định số      /QĐ-HĐT CĐSP ngày    tháng     năm 2015 của Hội đồng trường, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Sau khi lấy ý kiến thống nhất trong các thành viên Hội đồng trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Ông Cái Vĩnh Tuấn: Chủ tịch Hội đồng trường

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường; chủ trì các hội nghị của Hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trường thảo luận với các tổ chức, đoàn thể những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường.

            2. Bà Quách Thị Hà: Thư ký Hội đồng trường

Trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc tổng hợp tình hình hoạt động của Trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường.

Chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ nghị quyết của Hội đồng trường trong các phiên họp; tổng hợp thông tin về hoạt động của trường báo cáo chủ tịch hội đồng trường; chun bchương trình nghs, ni dung, tài liu, gửi giấy mi hp và làm thư ký các cuc hp ca hội đồng; xây dng, hoàn chnh, lưu trcác văn bn ca hội đồng trường; chuẩn bị các báo cáo, giải trình vi cơ quan qun lý nhà nưc và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của hội đồng trường.

3. Ông Hồ Văn Thành: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - tài chính, cơ sở vật chất; quản lý cấp phát bằng, chứng chỉ; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin, tuyên truyền; công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Vì sự tiến bộ phụ nữ; chỉ đạo xây dựng các Chương trình, Đề án …Thực hiện báo cáo, giải trình kết quả hoạt động của Trường tại các phiên họp của Hội đồng trường.

4. Ông Trần Minh Hùng: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm về công tác văn phòng, khu nội trú sinh viên; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; cải cách hành chính; công nghệ thông tin, quản trị mạng; công tác tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh sinh viên và các tổ chức đoàn thể; công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên nhân viên và học sinh sinh viên và những việc khác do Hiệu trưởng phân công phụ trách theo dõi.

5. Bà Lê Thị Hoa: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên; hoạt động dạy học của trường Thực hành Mầm non, các Khoa, Trung tâm và Ban Thanh tra Giáo dục; chỉ đạo Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và những việc khác do Hiệu trưởng phân công phụ trách theo dõi.

6. Bà Đặng Thị Quỳnh Lan: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm về tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các công tác Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường và những việc liên quan khác được Hiệu trưởng phân công.

7. Ông Phạm Hoàng Vũ: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên theo kế hoạch của Ban Chấp hành đoàn các cấp và của Đảng bộ Trường, những việc liên quan khác đến công tác Đoàn thanh niên thuộc lĩnh vực được Hiệu trưởng phân công.

8. Ông Nguyễn Tân: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục văn bản hành chính của trường, đảm bảo các hoạt động của nhà trường thực hiện theo quy định của Nhà nước và những vấn đề có liên quan khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

9. Ông Nguyễn Hữu Tín: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản và nguồn tài chính của trường đảm bảo theo quy định của Nhà nước và những vấn đề có liên quan khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

 

 

10. Ông Phạm Thanh Hải: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng trong công tác đào tạo, khoa học công nghệ của nhà trường và những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng được Hiệu trưởng phân công.

11. Bà Lê Thị Hoài Nhơn: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng về triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường, kế hoạch giảng dạy, học tập ngoại ngữ, tin học của nhà trường, kế hoạch nâng cấp các thiết bị công nghệ và những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của khoa được Hiệu trưởng phân công.

12. Ông Trần Quang Bình: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng về phương hướng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường và những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của khoa được Hiệu trưởng phân công.

13. Ông Lê Đình Được: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng về các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường và những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của khoa được Hiệu trưởng phân công.

14. Ông Dương Sinh: Thành viên Hội đồng trường

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng về mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trung tâm được Hiệu trưởng phân công.

15. Bà Cù Thị Nga: Thành viên Hội đồng trường

 Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, giáo dục pháp luật của cán bộ viên chức, học sinh sinh viên trong nhà trường và những vấn đề có liên quan khác do Hiệu trưởng phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                     TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Các thành viên Hội đồng trường;                                                CHỦ TỊCH

- Website của Trường CĐSP TT Huế;

- Lưu: VT, HĐT.

                                                                                            

 

 

                                                                                             Cái Vĩnh Tuấn

Số hiệu văn bản: 03/QĐ-HĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
Người ký: Cái Vĩnh Tuấn
Ngày ban hành: 29/12/2015
Ngày có hiệu lực: 29/12/2015
Tải tệp đính kèm
QD phan cong nhiem vu cac thanh vien Hoi dong truong_1.pdf
Văn bản khác
  Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 29/12/2015]
  Hướng dẫn về mời giảng nội bộ [Ngày ban hành: 21/12/2015]
  Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác học vụ đào tạo trình độ cao đẳng hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ [Ngày ban hành: 25/11/2015]
  Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 22/07/2015]
  Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ học phí các hệ đào tạo thuộc trường năm học 2015-2016 [Ngày ban hành: 03/08/2015]
  Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp [Ngày ban hành: 31/01/2015]
  Quyết định Về việc ban hành Quy định về hồ sơ chuyên môn của giảng viên [Ngày ban hành: 20/01/2015]
  Quy định về học cùng lúc hai chương trình trình độ cao đẳng hình thức chính quy [Ngày ban hành: 28/10/2014]
  Quyết định v/v ban hành Quy định về tuyển hợp đồng giáo viên cho Trường Thực hành Mầm non [Ngày ban hành: 15/09/2014]
  Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 01/04/2016]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn