Thứ Hai
05/06/2023

08:00

Trực báo
Đ.Đ: Phòng họp 1
Thứ Hai
05/06/2023

10:00

Họp xét cấp CC lớp BDNV Văn thư - Lưu trữ (sau Trực báo)
TP: BGH, LĐ: TLK, PKT, PĐT; cô M. Ngọc (PĐT)
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Hai
05/06/2023

10:15

Họp xét điều kiện chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
TP: BGH; LĐ: PKT, PĐT; cô M. Ngọc
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Ba
06/06/2023

08:30

Họp Hội đồng đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023
TP: Đại diện: Đảng ủy, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên; BGH, Trưởng các đơn vị
ĐĐ: Phòng họp 01
Thứ Ba
06/06/2023

14:30

Thẩm định Ngân hàng câu hỏi thi ĐGNLtiếng Việt (bổ sung 10%) theo khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
Thành phần: HĐ thẩm định theo quyết định.
Địa điểm: Phòng họp 1
Thứ Ba
06/06/2023

16:00

Hạn cuối các khoa, tổ chuyên môn nộp đề thi, điều kiện dự thi, bảng điểm quá trình khối K46 CĐ Giáo dục Mầm non về cho PKT.
Thứ Tư
07/06/2023

08:30

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K45 CĐ GDMN (VLVH)
TP: BGH, trưởng/phó các đơn vị, GV CVHT, GV tham gia giảng dạy
ĐĐ: Giảng đường 1
(Sinh viên bắt đầu làm thủ tục nhận bằng từ 07h45)
Thứ Tư
07/06/2023

14:30

Giám sát Chi bộ phòng Đào tạo- CTSV theo Kế hoạch số 27-KH/UBKT ngày 30/01/2023.
- Thành phần: UBKT ĐU, Chi bộ Phòng ĐT-CTSV.
- Địa điểm: PH 1

Thứ Năm
08/06/2023

08:30

Giám sát việc tổchức sinh hoạt chuyên đề đối với Chi bộ và Bíthư Chi bộ Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ.
- TP: Đoàn Giám sát của Đảng ủy do đồng chí Trần Minh Hùng làm Trưởng đoàn và Đảng viên chi bộ Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ.
- ĐĐ: Văn phòng Khoa Bồi dường nghiệp vụ
Thứ Sáu
09/06/2023

15:30

Bế giảng và trao chứng chỉ lớp BDNV Văn thư - Lưu trữ
TP: BGH, đại diện LĐ các khoa, phòng, TT; GV tham gia giảng dạy
ĐĐ: Giảng đường 1
(học viên làm thủ tục từ 15h00)
Thứ Sáu
09/06/2023

17:00

Hạn cuối Các đơn vị nộp hồ sơ thi đua về Ban thi đua khen thưởng (qua đ/c Trung Trí)