Thứ Hai
17/05/2021

08:00

Hội nghị trực báo trực tuyến
ĐĐ: Phòng K2.01 (BGH, Trưởng các phòng)
Thứ Hai
17/05/2021

10:00

Họp xét cấp chứng chỉ các lớp BD CDNN
TP: BGH, Cô Vân Anh, thầy Vũ, cô Ngọc (ĐT-CTSV); LĐ TT HTSV&LKĐT; phòng KT-ĐBCL-QLKH
ĐĐ: phòng họp 1
Thứ Hai
17/05/2021

15:30

Nghiệm thu ĐT của tác giả Hứa Văn Hải và TVTG
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Ba
18/05/2021

07:30

Khối K42 CĐSP bắt đầu thi KTHP HK II, NH 2020-2021 ( HOÃN ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI)
Thứ Ba
18/05/2021

15:30

Nghiệm thu ĐT của tác giả Cù Thị Nga và TVTG
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Ba
18/05/2021

16:00

Nghiệm thu TLHT của nhóm tác giả Mai Thị Thu - Dương Minh Phương
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Tư
19/05/2021

08:00

Nghiệm thu TLHT của nhóm tác giả Mai Hồng Quyên - Cao Xanh Hà
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Tư
19/05/2021

09:30

Nghiệm thu GT của tác giả Đào Thị Kim Thúy
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Tư
19/05/2021

15:30

Nghiệm thu ĐT của tác giả Lê Gia Hòa và TVTG 
ĐĐ: Phòng họp 1 
Thứ Tư
19/05/2021

16:00

Đánh giá giai đoạn ĐT của nhóm tác giả Nguyễn Đình Đại Dương - Trương Thị Diệu Hòa và TVTG
ĐĐ: Phòng họp 1 
Thứ Năm
20/05/2021

09:30

Nghiệm thu GT của nhóm tác giả Hồ Thị Thanh Hương - Trần Thị Minh Hằng và TVTG
ĐĐ: Phòng họp 1 
Thứ Năm
20/05/2021

14:00

Nghiệm thu GT của nhóm tác giả Nguyễn Thị Khuyên - Nguyễn Thị Bích Hằng và TVTG
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Năm
20/05/2021

15:30

Nghiệm thu TLHT của nhóm tác giả Hoàng Thị Hải Yến - Hoàng Thị Minh Nguyệt
ĐĐ: Phòng họp 1 
Thứ Sáu
21/05/2021

14:00

Đánh giá giai đoạn ĐT của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Nam - Nguyễn Thị Đoan Trang và TVTG
ĐĐ: Phòng họp 1 
Thứ Sáu
21/05/2021

15:30

Đánh giá giai đoạn ĐT của nhóm tác giả Chu Đình Kiên - Trần Thị Minh Hằng và TVTG
ĐĐ: Phòng họp 1 
Thứ Bảy
22/05/2021

08:30

Nghiệm thu TLHT của tác giả Trương Văn Lành
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Bảy
22/05/2021

10:00

Nghiệm thu ĐT của tác giả Đậu Tuấn
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Bảy
22/05/2021

14:30

Nghiệm thu ĐT của tác giả Phạm Hoàng Vũ và TVTG
ĐĐ: Phòng họp 1 
Thứ Bảy
22/05/2021

16:00

Nghiệm thu ĐT của tác giả Đoàn Công Phúc 
ĐĐ: Phòng họp 1